Zapytanie ofertowe GKIŚ.ZO.271.6.2020 na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę domu przedpogrzebowego oraz kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie
Zapytanie cenowe/ofertowe
Wersja z dnia

Zapytanie ofertowe GKIŚ.ZO.271.6.2020 na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę domu przedpogrzebowego oraz kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej  na budowę     domu  przedpogrzebowego oraz kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowany budynek domu przedpogrzebowego będzie obiektem jednokondygnacyjnym z dachem dwuspadowym, w rzucie o kształcie prostokąta, konstrukcji tradycyjnej, o powierzchni użytkowej do 120m2, wysokości ok. 6 m. Lokalizacja obiektu - działka o nr ewid. 221 obręb Banie Mazurskie -istniejący cmentarz komunalny.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

 1. opracowanie koncepcji proponowanych rozwiązań z uwzględnieniem podziału prac na etapy  wraz z określeniem szacunkowych kosztów realizacji robót;
 2. uzyskanie akceptacji Zamawiającego opracowanej koncepcji proponowanych rozwiązań; na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji;
 3. wykonanie projektu budowlanego;
 4. wykonanie projektów wykonawczych branżowych;
 5. wykonanie kosztorysów i przedmiarów, kosztorysów ofertowych dla robót wszystkich branż;
 6.   wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR);
 7.  opracowanie informacji do sporządzenia planu BIOZ;
 8. uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania wraz z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ich uzyskania.

Ilościowy skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

 1. wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy obejmującego branże architektoniczno-konstrukcyjną, wod-kan., c.o., elektryczną, wentylacyjną, klimatyzacyjną, sygnalizacji ppoż., projekt wyposażenia wnętrz  wraz informacją dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekt wyposażenia wnętrz - po 6 egz. dla każdej z branż.
 2. przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy –po 2 egz.
 3. kosztorys inwestorski dla poszczególnych branż-  po 2 egz.
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  (STWiOR)– po 3 egz.

Kosztorysy ofertowe, inwestorskie i przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla dwóch etapów robót. Etap 1 – etap stanu zero – fundamenty, etap 2 – pozostała część budynku wraz z kolumbarium.

Wykonawca zobowiązany będzie w ramach ceny ofertowej, w ciągu 3 lat od daty odbioru do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego.

Przedmiot umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego.

Dla potrzeb opracowania przedmiotu umowy Wykonawca na swój koszt  i własnym staraniem:

 1. wykona  wszelkie niezbędne badania, w tym  uzyska badania geotechniczne i określenie warunków gruntowo – wodnych,
 2. pozyska mapy do celów projektowych,
 3. uzyska wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 4. uzyska  na  rzecz  Zamawiającego  wszelkie  niezbędne uzgodnienia,  opinie, sprawdzenia rozwiązań projektowych w  zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów   w związku z uzyskaniem  pozwolenia na budowę,
 5. dokona wszelkich korekt i uzupełnień składanych wniosków i projektów będących wynikiem analizy przedłożonych dokumentów przez organy wydające decyzje administracyjne.

Wykonawcom  ubiegającym  się  o zamówienie,  Zamawiający  zaleca  przeprowadzenie  z należytą   starannością   wizji   lokalnej,   celem   szczegółowego   zapoznania   się   przed złożeniem  oferty,  z  aktualnym  stanem  technicznym  nieruchomości objętej Zamówieniem oraz dokładne rozpoznanie specyfiki  i charakteru zlecanej usługi

Załączniki