Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Wybory Ławników

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w 2015r. na kadencję 2016-2019. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - (Dz. U. 2019.52 ze zm.).

            Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach na okres kadencji 2020 – 2023 do:

- orzekania w Sądzie Rejonowym w Olecku wybierany jest 1 ławnik,

- do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Ełku – wybierany jest 1 ławnik

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;

5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

6) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

            Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544),), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji

6) 2 zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.

7) do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się listę 50 osób zgłaszających kandydata.
 

Wymienione w pkt. 1-4 dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a w pkt 5 nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 Rady gmin dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami należy składać:

- od 17 czerwca do 17 lipca b.r. w dni powszednie, w sekretariacie Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną po upływie terminu tj. po 17 lipca 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wzory dokumentów zostały załączone poniżej oraz są dostępne w sekretariacie U. Gminy.

Pliki do pobrania

1. Informacja dla kandydatów na ławników w sprawie opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

3. Karta zgłoszenia na ławnika.

4. Klauzula informacyjna.

5. Oświadczenie kandydata nr 1.

6. Oświadczenie kandydata nr 2.

7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

8. Wyciąg z ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

9. Wyciąg z ustawy o ustroju sądów powszechnych.

10. Wzór listy osób zgłaszających kandydaturę ławnika.

Załączniki: