Wersja obowiązująca z dnia

„Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych”

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną  i Kolejową w istniejących pasach drogowych.

Inwestycja znajduje się na działkach nr geod. 463, 493/22, 462/2, obręb Banie Mazurskie.

Przebieg oraz lokalizacja została przedstawiona na planie zagospodarowania terenu.

Zakres rzeczowy obejmuje m. in: zdjęcie humusu, rozebranie krawężników, poszerzenie istniejącego przepustu drogowego obustronnie rurami z tworzyw sztucznych, wykonanie warstw bitumicznych  ulicy Jasnej  o dług. 0,445 km, szer. 6 m. i zjazdów  tj. warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm., na istniejącej podbudowie  brukowcowej wyrównanej  kruszywem naturalnym  z domieszką 20% kruszywa łamanego, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,  wykonanie chodnika wraz z 10 miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych, z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm. i podbudowie z kruszywa naturalnego 0-31,5mm z domieszką łamanego-  grub. 15 cm, humusowanie skarp i obsianie trawą, wykonanie oświetlenia ulicy w postaci lamp parkowych solarnych w ilości 3 szt. i lampy autonomicznej hybrydowej 1 szt. (lokalizację lamp przedstawiono na planie zagospodarowania terenu).

 

Szczegółowy zakres robót opisany został w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym będącymi  załącznikami nr 9 i 10  do SIWZ.  

 

Szczegóły zamówienia opisano w projekcie budowlano-wykonawczym zawierającym BIOZ - stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ.

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór oferty