Wersja obowiązująca z dnia

„Przebudowa ulicy Mazurskiej (dz. nr 466 obręb Banie Mazurskie) oraz części ulicy Warmińskiej (dz. nr 268/4, 467 obręb Banie Mazurskie) w Baniach Mazurskich”

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem  zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Mazurskiej (dz. nr 466, obręb Banie Mazurskie) o długości 188,53 m oraz części ul. Warmińskiej o długości 226,85 m. Obie ulice o szerokości 4,0 m. Przebudowa dróg gminnych publicznych polegać będzie na:

- rozbiórce elementów istniejących niezbędnych dla celów realizacji zadania (np. istniejące nawierzchnie),

- korytowaniu,

- wykonaniu warstw podbudowy oraz krawężników obniżonych 15x22 cm na ławie betonowej,

- wzmocnieniu konstrukcji jezdni w miejscu występowania podłoża o obniżonej nośności,

- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm-łączna powierzchnia utwardzona kostką brukową- 1.687,10 m2 w tym: ul. Warmińska - 923,40 m2, ul. Mazurska -763,70 m2

- montażu 4  latarni solarnych-ul. Mazurska ,

-montażu oznakowania pionowego - A-7, D-41, D-40

-montażu 2  progów zwalniających-typ U-16D

- uporządkowaniu terenu

Po obu stronach jezdni ul. Mazurskiej wykonać należy pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości min. 0,5 m. Na ul. Warmińskiej natomiast pobocza z kruszywa łamanego wykonać o szer. 0,5 m lub do granic działek (jeśli są położone bliżej).

Wody opadowe odprowadzane będą w sposób powierzchniowy.

Konstrukcja obiektów:

 1. ul. Mazurska
    • warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „cegiełka” – gr. 8 cm
    • podsypka piaskowa – gr. 5 cm
    • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
    • warstwa odsączająca z piasku o gr. warstwy 15 cm
 2. ul. Warmińska
    • warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „cegiełka” – gr. 8 cm
    • podsypka piaskowa – gr. 5 cm
    • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
    • geokrata gr. 5 cm (w miejscach o obniżonej nośności grutu)
    • warstwa odsączająca z piasku o gr. warstwy 15 cm

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: projekt budowlany  stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ oraz  przedmiar robót będący załącznikiem nr 9 do SIWZ (przedmiar  stanowi element pomocniczy, poglądowy, wspomagający wycenę robót budowlanych).  

UWAGA: Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,                w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty