Wersja obowiązująca z dnia

„Zagospodarowanie (uporządkowanie) terenu istniejącego cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich” – ETAP IV i V”

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn. „Zagospodarowanie (uporządkowanie) terenu istniejącego cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich” – ETAP IV i V”. Budowa alejek obejmuje rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty murarskie i betonowe, podbudowy i ławy pod obrzeża, obrzeża betonowe i nawierzchnie z kostki, roboty porządkowe – humusowanie i obsianie skarp.

 

Parametry alejek: alejki główne o szerokość 2,5 m z kostki betonowej w kształcie trapezowym bez fazy w kolorze grafitowym  oraz boczne o szerokości 1,5 m z kostki betonowej w kształcie trapezowym bez fazy   w kolorze szarym. Obramowanie ciągów  z betonowych  obrzeży chodnikowych szarych o wymiarach 8cm x30 cm x100 cm.

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Zamawiający nie wyraża zgody na poruszanie się  po cmentarzu pojazdami o masie przekraczającej 3,5 tony.

 

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: projekt budowlany  stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ oraz  przedmiary robót będące załącznikiem nr 8 do SIWZ (przedmiary  stanowią element pomocniczy, poglądowy, wspomagający wycenę robót budowlanych).  

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty