Wersja obowiązująca z dnia

„Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich”

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Słonecznej w Baniach Mazurskich, o nr działki 463, obręb Banie Mazurskie. Przebudowa drogi polega na  zmianie istniejącej nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową. Parametry drogi: długość  320,60 m, szerokość 5 m.

Zakres rzeczowy obejmuje m. in: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm, rozebranie krawężników betonowych i kamiennych na podsypce piaskowej, rozebranie zjazdu na drogę powiatową z mas mineralno-bitumicznych gr. 8cm, wykonanie warstw odsączających żwirowych wykonanych i zagęszczanych mechanicznie o gr.20 cm, uzupełnienie poboczy i miejsc za zjazdami z asfaltu w granicach pasa drogowego kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5 mm z 20 % domieszką łamanego,  podbudowę z kruszyw naturalnych  z domieszką 20% kruszywa łamanego, grub. 20 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wiążąca) grub. 4 cm oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna) grub. 4 cm, regulację pionową studzienek rewizyjnych-kanalizacja sanitarna  – 5 szt., oznakowanie pionowe znakami drogowymi A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu)- 2 szt. ułożenie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (wjazd na dr. powiatową), wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach z nawożeniem.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: projekt budowlano-wykonawczy ( w tym projekt zagospodarowania terenu) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,  szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ oraz  przedmiar robót będący załącznikiem nr 9 do SIWZ ( stanowi element pomocniczy, poglądowy, wspomagający wycenę robót budowlanych.  

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wynik zamówienia