Wersja obowiązująca z dnia

Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie" - ETAP III.

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji przy ul. Krótkiej i Warmińskiej w Baniach Mazurskich. Inwestycja obejmuje: - rozbudowę istniejącej sieci wodociagowej w miejscowości Banie Mazurskie, - zabezpieczenie skrzyżowań wodociągu z uzbrojeniem podziemnym (kable telekomunikacyjne), drogami gminnymi. - odtworzeniowe roboty drogowe. Istotne parametry inwestycji: - budowa sieci wodociągowej z rur PVC PN 1,0 MPa, fi 110 mm - 248,50 m, - budowa sieci wodociągowej z rur PVC PN 1,0, fi 90 mm - 162,40 m Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: projekt budowlany ( w tym projekt zagospodarowania terenu) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ oraz przedmiar robót będący załącznikiem nr 9 do SIWZ ( stanowi element pomocniczy, poglądowy, wspomagający wycenę robót budowlanych)

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ