Wersja obowiązująca z dnia

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Baniach Mazurskich”.

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Leśnej w Baniach Mazurskich, dz. nr geod. 17, 27, 28, 29, 31/3, 76/5, 76/25, 79, 428, 434, 2007/1, 2007/3, 2332/3 obręb ewidencyjny Banie Mazurskie.

Zakres robót obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej z rurociągu z rur PE 110 mm, łączonych na połączenia zgrzewane o długości 368,90m. Włączenie do istniejącej gminnej sieci wodociągowej wykonać na działce nr 79/1. Pod drogą powiatową (dz. nr 434) wykonany zostanie przecisk oraz zamontowana będzie stalowa rura osłonowa długości 12,00 m. Na działce nr 29, na skrzyżowaniu wodociągu
z podziemnym kablem telefonicznym, zamontowana będzie rura ochronna typu Arot o długości 3,00 m. Pod drogą gruntową nr 428 i rowem na działce nr 17 rurociąg zabezpieczyć stalowymi rurami osłonowymi o długości po 6,00 m każda. Sieć wodociągową zakończyć na działce
nr geod. 2007/3. Rurociąg wyposażyć w 2 zasuwy żeliwne oraz betonowe elementy podporowe w miejscach montażu zasuw i załamaniu trasy. Wykonać dezynfekcję oraz oznakowanie trasy. 

- budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości 609 m. Po wykonaniu robót ziemnych zamontować kolektory: grawitacyjny z rur PVC 200 mm o długości 214,10 m i PCV 150mm o długości 131,9m  na połączenia wciskane, kolektora tłocznego o długości 263,50 m z rur PE 90 mm łączonych metodą zgrzewania i przykanalika o długości 26,90 m z rur PVC 160 mm. Włączyć do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej na działce nr ewid. 31/3. Pod drogą powiatową na działce nr ewid. 434 wykonać przecisk i zamontować stalową rurę osłonową długości 12,0 m oraz na krzyżowaniu rurociągu grawitacyjnego z podziemnym kablem telefonicznym, zamontować rurę ochronną typu Arot o długości 3,00 m. Pod drogą gruntową nr 428 i rowem na działce nr 17 rurociąg zabezpieczyć trzema rurami osłonowymi o długości po 6,00 m każda. Na trasie kolektora zamontować 12 studzienek rewizyjnych- przepływowych i 5 studzienek przyłączeniowych i jedna rozprężna. Do sieci kanalizacyjnej podłączyć budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane na dz. nr 79/1, 2007/3 oraz budynek wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 76/25. Pompownię wbudować na dz. nr 17. Obiekt zasilony będzie w energię elektryczną (kabel podziemny 5x4mm2 L- 27,50 m), ogrodzony panelami stalowymi (8 paneli 2,50 x 1,73 m) z zamontowaną furtką. Teren utwardzony betonowymi płytami ażurowymi o pow. 121,34 m2.

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty