Wersja obowiązująca z dnia

„Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie”

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu  „Senior +” w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie”. Zadanie inwestycyjne  polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie świetlicy wiejskiej na „Klub Senior +”. Zakres  robót obejmuje wykonanie dwóch sanitariatów w tym jednego dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie  ścian lokalu, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, budowę zbiornika szczelnego na nieczystości socjalno-bytowe, wykonanie instalacji elektrycznych, wewnętrznych i zewnętrznych dla wydzielonego lokalu.

 

Zakres rzeczowy obejmuje m. in: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, tynki  i okładziny, obudowę wentylacji, zabezpieczenie p.poż.-stropy, stolarkę drzwiową, ocieplenie budynku ściany piwnic, ocieplenie budynku, roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej, budowę zbiornika szczelnego na nieczystości socjalno-bytowe roboty instalacji c.o, roboty wentylacyjne,  wykonanie opaski betonowej przy budynku,  montaż, rozdzielnicy, instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, instalacji P.POŻ,  wykonanie pomiarów elektrycznych, instalacji ochronnej wraz z pomiarami,

 

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 oraz środków własnych Zamawiającego.

 

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: projekt budowlany  stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ oraz  przedmiary robót będące załącznikiem nr 9 do SIWZ (przedmiary  stanowią element pomocniczy, poglądowy, wspomagający wycenę robót budowlanych).  

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty