Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-37/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie Mazurskie na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2020 r..

Załączniki