Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Spp

Ogłoszono przez Marzena Kogut

Program współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowyni oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/akty/1500/w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-gminy-banie-mazurskie-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2017..html