Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria:

Ogłoszono przez Agnieszka Abramowicz

Eksploatacja piasku ze żwirem ze złoża Rogale III gm. Banie Mazurskie, pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie, położonego na części działki 145/16 położonej w obrębie Rogale, gmina Banie Mazurskie

W ramach przedsięwzięcia planuje się eksploatację  piasku ze żwirem  ze złoża Rogale III, gmina Banie Mazurskie. Eksploatacja prowadzona będzie na powierzchni 1,84 ha. Powierzchnia projektowanego obszaru górniczego wynosi 2,35 ha. Najbliższe obce zabudowania mieszkalne położone są w odległości ok. 300 m od złoża. Działka 145/16  pełni obecnie  funkcję rolniczą –grunty orne, a na części terenu znajduje się wyrobisko powstałe   w trakcie eksploatacji złoża Rogale III. Tereny zalesione i porośnięte lasem znajdują się w odległości 70 m na południowy wschód od terenu złoża. W ramach planowanej inwestycji  nie zakłada się wycinki drzew i krzewów.

Eksploatacja kopaliny z terenu przedmiotowej nieruchomości prowadzona będzie systemem ścianowym, jednym, dwoma lub trzema piętrami eksploatacyjnymi. Eksploatacja złoża będzie prowadzona zarówno z warstwy suchej jak i zawodnionej. Inwestor planuje, że wydobyta kopalina ze złoża będzie poddawana przeróbce na terenie Zakładu Górniczego Rogale III lub będzie bezpośrednio transportowana do odbiorców.

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.