Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 4 października 2022 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Załączniki